ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/มคอ.7
หมายเลขรหัสผู้ประเมิน สกอ. (P..)  : 
   
  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
V.30052023