header1_bg
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน(สำหรับผู้ประเมิน)
หมายเลขรหัสผู้ประเมิน สกอ. (P..)  : 
footer_bg
   
  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
V.30052023